Privacy statement

Het Bunschoten Fonds hecht veel waarde aan de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van haar aanvragers/begunstigden, overige relaties en de bezoekers van de website.

Aanvragen bij het Bunschoten Fonds staan enkel open voor rechtspersonen en niet voor natuurlijke personen. In dit kader worden enkel de (hoogstnodige) persoonsgegevens van de bestuurders van deze rechtspersonen opgeslagen. De persoonsgegevens van de bestuurders worden zoveel mogelijk verwijderd na een bestuursvergadering bij een afwijzing. Bij een toekenning worden deze nog bewaard in het kader van de schenkingsovereenkomst.

Persoonsgegevens worden door het Bunschoten Fonds met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Wij houden ons aan de eisen die zijn gesteld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De Verantwoordelijke voor de gegevensverwerking binnen het Bunschoten Fonds is de voorzitter, de heer mr. D. Weewer.

Verwerken van persoonsgegevens

Het Bunschoten Fonds behandelt, verwerkt en beveiligt uw persoonsgegevens met de grootst mogelijke zorgvuldigheid. Transparantie staat voorop. U kunt uw persoonlijke gegevens die bij ons geregistreerd staan altijd bij ons opvragen, wijzigen of laten verwijderen, mits dit wettelijk is toegestaan. 

Het Bunschoten Fonds verzamelt en verwerkt persoonsgegevens voor duidelijke en vooraf bepaalde doeleinden, omdat dit noodzakelijk is voor onder andere:

 • het aangaan en uitvoeren van (schenkings- en overige) overeenkomsten;
 • het beoordelen van aanvragen en toekennen van financiële bijdragen, prijzen en beurzen;
 • het doen van onderzoek;
 • het aangaan van een samenwerking met derde partijen;
 • het voldoen aan wettelijke verplichtingen;
 • archiefdoeleinden, waarbij gegevens slechts worden gebruikt bij juridische procedures of voor historische, statistische of wetenschappelijke doeleinden.

Wij verwerken de persoonsgegevens via onder andere onze adviseurs, administratie en onze website. Dit gebeurt op basis van een overeenkomst/toestemming of vanwege een gerechtvaardigd belang.

Welke persoonsgegevens verzamelt het Bunschoten Fonds?

Het Bunschoten Fonds verzamelt verschillende categorieën persoonsgegevens, dit zijn:

 • NAW-gegevens (naam, adres, woonplaats) van rechtspersonen;
 • bankrekeningnummer (IBAN);
 • telefoonnummer (mobiel en/of vast);
 • geboortedatum; voor controle leeftijd en doelgroep marketing;
 • geboorteplaats: vereist bij schenkingsovereenkomst (eis belastingdienst);
 • geslacht;
 • e-mailadres;
 • interactiegegevens (bijvoorbeeld cookie of informatie die wordt ontvangen wanneer u contact opneemt met ons. Er wordt bijvoorbeeld een notitie van het gesprek met de deelnemers opgeslagen).

Het Bunschoten Fonds verzamelt (persoons)gegevens direct bij u.

Hoe zorgt het Bunschoten Fonds voor vertrouwelijke omgang met persoonsgegevens?

Het Bunschoten Fonds gaat vertrouwelijk om met persoonsgegevens die wij ontvangen. Wij nemen passende technische en organisatorische maatregelen, zodat persoonsgegevens worden beschermd. Het Bunschoten Fonds deelt persoonsgegevens alleen in overeenstemming met dit privacy statement of met de wet.

In opdracht van het Bunschoten Fonds kunnen zakelijke dienstverleners bepaalde onderdelen van de dienstverlening verzorgen. Het Bunschoten Fonds maakt afspraken met deze verwerkers om vertrouwelijke en zorgvuldige omgang met persoonsgegevens te waarborgen. Deze afspraken worden contractueel vastgelegd in zogeheten ‘verwerkersovereenkomsten’.

Gegevensdeling met derden

Tenzij in dit privacy statement genoemd, worden uw persoonsgegevens niet verhuurd, verkocht of op andere wijze gedeeld met of verstrekt aan derden.

Het Bunschoten Fonds verstrekt persoonsgegevens aan handhavende autoriteiten of fraude bestrijdende organisaties wanneer dat noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Bewaartermijnen

Het Bunschoten Fonds bewaart uw persoonsgegevens in overeenstemming met de AVG. De gegevens worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk is om de doelen te bereiken waarvoor de gegevens zijn verzameld.

Hoe kunt u uw gegevens inzien of verwijderen?

U kunt een inzage- of correctieverzoek richten aan het Bunschoten Fonds. Geeft u daarbij duidelijk aan dat het gaat om een inzage- of correctieverzoek op grond van de AVG. U kunt ook verzoeken uw gegevens te laten verwijderen. Dit is slechts mogelijk voor zover het Bunschoten Fonds nog aan de wettelijke verplichtingen kan voldoen die voortvloeien uit de overeenkomst of uit de wet zelf.

Houdt u er rekening mee dat het verstrekken van een kopie van een legitimatiebewijs nodig is bij het aangaan van een overeenkomst met het Bunschoten Fonds om uw identiteit te kunnen controleren.

Beveiligen van persoonsgegevens

Het Bunschoten Fonds heeft passende maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Hierbij wordt de grootst mogelijke nauwkeurigheid nagestreefd en rekening gehouden met de stand van de techniek, de kosten van de tenuitvoerlegging, de risico’s van de gegevensverwerking en de aard van de gegevens.

Klikgedrag

Op de website van Bunschoten Fonds worden geen bezoekgegevens bijgehouden.

Gebruik van cookies

Het Bunschoten Fonds maakt geen gebruik van cookies.

Embedded content

In de webartikelen op onze website kan gebruik worden gemaakt van content die op andere sites wordt gebruikt en op onze site zichtbaar wordt gemaakt. Denk hierbij aan andere websites, YouTube of Vimeo video’s.

Links naar andere sites

Op de website van het Bunschoten Fonds zijn enkele links naar websites van andere partijen opgenomen. Het Bunschoten Fonds draagt geen verantwoordelijkheid voor de wijze waarop deze partijen met uw gegevens omgaan. Kijk daarom of de door u bezochte site een privacyverklaring bevat. Zo ja, lees deze om te zien of u zich kunt vinden in het daarin beschreven privacybeleid van de betreffende partij.

Laatste versie

Dit Privacy Statement is voor het laatst gewijzigd op 1 januari 2020.

Het Bunschoten Fonds behoudt zich het recht voor om, waar nodig, wijzigingen aan te brengen in het privacy statement. U bent zelf verantwoordelijk voor het op de hoogte blijven van de laatste versie van deze verklaring. Wij raden u aan regelmatig na te gaan of er aanpassingen zijn.

Vragen

Heeft u naar aanleiding van deze informatie nog specifieke vragen of opmerkingen over ons privacy statement? Neemt u dan gerust contact met ons op via info@bunschotenfonds.nl.