ANBI

Het Bunschoten Fonds is een algemeen nut beogende instelling (ANBI). Op deze pagina vindt u de informatie die wij als ANBI moeten publiceren, of links naar die informatie.

Naam instelling

Stichting Het ir. Etward Bunschotenfonds (Het Bunschoten Fonds)

Fiscaal nummer

8503 43 872

Contactgegevens

U vindt ons adres, e-mailadres en telefoonnummer hier .

Bestuurssamenstelling en namen van bestuursleden

Het bestuur van de stichting wordt gevormd door de heer mr. D. Weewer (voorzitter), de heer O.A. Balkenende (secretaris) en de heer drs. R.G. Muller (penningmeester)

Doelstelling

Het Bunschoten Fonds zorgt voor financiële ondersteuning van cultuur en behoud van cultuur, in het bijzonder op het gebied van klassieke muziek in Nederland.

De hoofdlijnen van het beleidsplan van Stichting Het ir. Etward Bunschotenfonds

Doelstelling
Het doel van de Stichting is om uit de vruchten en inkomsten van haar kapitaal periodiek financiële steun te verlenen aan Nederlandse instellingen op het gebied van de klassieke muziek

Het vermogen van de Stichting is door de heer Willem Frederik Bunschoten, krachtens erfrecht, aan de stichting vermaakt.

Uit de inkomsten van het vermogen van de stichting worden (half)jaarlijks giften gedaan aan de door het bestuur vast te stellen instellingen. De vaststelling daarvan gebeurt bij voorkeur op de halfjaarvergadering in maart of september van een jaar. In de maart-vergadering wordt tevens het jaarverslag van het voorafgaande kalenderjaar vastgesteld. Op de halfjaarvergadering worden de binnengekomen aanvragen behandeld. De aanvragen dienen te passen binnen de doelstelling en het beleid van de Stichting.

Vermogen
Het vermogen dient zodanig te worden beheerd, dat het in stand blijft en er daarnaast een redelijk vooruitzicht is op inkomsten die voor de doelbesteding kunnen worden aangewend. Als in een kalenderjaar, ten gevolge van beursontwikkelingen, het vermogen daalt onder het gewenste welvaartsvaste vermogensbedrag, kan toch besloten worden in dat jaar bepaalde uitkeringen aan de doelbesteding te doen. In de komende jaren dient dan wel het vermogen weer op peil te worden gebracht. Mocht in een jaar een overschot van revenuen zijn, die naar mening van het bestuur niet zinvol aan de doelbesteding kunnen worden besteed, dan dient dit bedrag gereserveerd te worden voor extra uitkeringen in de komende jaren.

Beloningsbeleid
De Stichting heeft geen personeel, de bestuursleden worden niet bezoldigd. Wel bestaat de mogelijkheid tot het vergoeden van onkosten. In een dergelijk geval wordt dit in een bestuursbesluit vastgelegd. Daar waar professionele partijen worden ingeschakeld, kunnen de normale zakelijke vergoedingen worden betaald. Aan de bestuursleden kan vacatiegeld worden toegekend conform het Vacatiegeldenbesluit.

Liquidatie van de Stichting
Indien de Stichting wordt geliquideerd, dient het liquidatiesaldo te worden besteed aan doelen passend in de doelomschrijving van de Stichting.

Verslag van activiteiten
2011 Het budget van 2011 is besteed aan een bijdrage van € 2.000,00 aan het initiatief van de heer Aldo Druyf voor het boek ‘Ken je klassiekers’. Voor € 3.000,00 zijn er 150 boeken aangeschaft om te verspreiden onder basis- en middelbare scholen in Amsterdam, Den Haag en Bussum.

2012 Het budget van 2012 (plus een extra) is volledig besteed aan een bijdrage aan het Grachtenfestival. In het bijzonder aan de serie Terra Incognita. Er is een bijdrage van € 50.000,00 gedaan aan het Grachtenfestival (uitgekeerd in 2013).

2013 In 2013 zijn Quick Scans toegekend aan Stichting Noorderkerk Concerten en het Delft Chamber Music Festival. De (tegen)waarde van een Quick Scan is ongeveer € 5.000,00. Het Grachtenfestival Amsterdam ontving een bijdrage van € 50.000,00. Ter ondersteuning van het boek ‘Ken je klassiekers’ van Aldo Druyf is een bijdrage van € 2.000,00 beschikbaar gesteld en zijn 150 exemplaren van het boek aangeschaft voor een bedrag van € 2.952,50.

2014 In 2014 zijn Quick Scans ter waarde van ongeveer € 5.000,00 ieder toegekend aan Stichting Tromp Muziek Biënnale, Holland Baroque Society en Stichting Internationaal Orgel Concours. Aan Stichting Tromp Muziek Biënnale zijn voorts toegekend een coachingtraject ter waarde van € 15.000,00 en een bedrag van € 10.000,00 in liquiditeiten ten behoeve van de Repertoire Days. Voorts is aan het Delft Chamber Music Festival een coachingtraject ter waarde van € 20.000,00 aangeboden en € 5.000,00 in liquiditeiten ten behoeve van de Jong Talent Dag van dit Festival.

2015 In 2015 is een bedrag van € 5.000,00 toegekend aan Holland Baroque Society voor het vernieuwen van hun website. Het Concertgebouwfonds ontving € 10.000,00 ten behoeve van de KleuterSinfoniëtta (‘Wie zet ’s nachts de sterren aan?’). Aan het Pianoduo Scholtes-Janssens is € 5.000,00 ter beschikking gesteld om een nieuwe stichting op te richten (met ANBI status) voor het Piano Duo Festival. Stichting Amsterdam Youth Philharmonic en Stichting Oranjewoud ontvingen ieder een Quick Scan ter waarde van ongeveer € 5.000,00. De Koorbiënnale ontving € 7.500,00. Het Junior Grachtenfestival werd ondersteund met een gift van € 15.000,00. Binnen het Junior Grachtenfestival is tevens de Bunschoten Jonger Talent Prijs in het leven geroepen, die voortaan jaarlijks zal worden uitgereikt en waarmee dit jaar € 4.050,00 gemoeid was.

2016 In 2016 is een bedrag van € 5.000,00 toegekend aan het Amsterdam Young Philharmonic (AYPhil) voor het eerste concert. Het Oranjewoud Festival ontving een bijdrage van € 20.000,00, waarvan € 5.000,00 in geld en € 15.000,00 in de vorm van een coachingtraject. Voor het verkrijgen van de ANBI-status is een bijdrage van € 5.000,00 beschikbaar gesteld aan het Wonderfeel festival; tevens ontvingen zij een Quick Scan ter waarde van € 5.080,00. Aan Operadagen Rotterdam stelde Het Bunschoten Fonds een Quick Scan ter beschikking ter waarde van € 5.080,00 alsmede een coachingtraject ter waarde van € 17.500,00. De Muziektheatervereniging La Mascotte werd door een bijdrage van € 1.000,00 in de gelegenheid gesteld deel te nemen aan Wijzer Werven. KAM ontving een Quick Scan ter waarde van € 5.080,00. Voor het sluitend maken van de fondsenwerving ontving de Strijkkwartet Biënnale Amsterdam een bijdrage van € 15.000,00. Voor het tweede jaar werd de Bunschoten Jonger Talent Prijs uitgereikt tijdens het Junior Grachten Festival; van het totale bedrag van € 4.050,00 ging € 1.500,00 naar de prijswinnaar en het resterende bedrag naar de organisatie.

2017 In 2017 is aan stichting Het Peter de Grote Festival een Quick Scan toegekend ter waarde van € 4.200,00, voorts is aan Stichting Jonge Strijkers een Quick Scan toegekend ter waarde van € 5.082,00, aan stichting Academie voor Jong Talent is een Quick Scan toegekend ter waarde van € 4.200,00, aan Stichting Concertzender is een Quick Scan toegekend ter waarde van € 5.082,00, aan stichting de Jonge Strijkers is een gift toegekend ter waarde van € 12.000,00, € 5.000,00 in de vorm van een coachingtraject en € 7.000,00 na het (succesvol) implementeren van de bevindingen van de Quick Scan, voor het derde jaar werd de Bunschoten Jonger Talent Prijs uitgereikt tijdens het Junior Grachten Festival, van het totale bedrag van € 4.050 ging € 1.500,00 naar de prijswinnaar en het resterende bedrag naar de organisatie.

2018 In 2018 is aan stichting Muze van Zuid een Quick Scan toegekend ter waarde van € 4.250,00, voorts is aan Stichting Pianofest een Quick Scan toegekend ter waarde van € 5.082,00, aan stichting Academie voor Jong Talent is een coachingtraject toegekend ter waarde van € 10.000,00 en een geldbedrag van € 5.000,00 ter besteding aan verbetering van hun communicatiemiddelen, aan Stichting Muze van Zuid is een coachingtraject toegekend ter waarde van € 7.500,00, aan het concertgebouwfonds is een gift toegekend ter waarde van € 16.500,00, € 15.000,00 in de vorm van een geldbedrag voor het project ‘Fabeltjeskrant’ en € 1.500,00 om honderd kinderen gratis toegang te verlenen tot de voorstelling, aan Stichting Kamermuziekateliers Nederland is een Quick Scan toegekend ter waarde van € 4.250,00, voor het vierde jaar werd de Bunschoten Jonger Talent Prijs uitgereikt tijdens het Junior Grachten Festival, van het totale bedrag van € 4.050 ging € 1.500,00 naar de prijswinnaar en het resterende bedrag naar de organisatie.

2019 In 2019 is aan stichting Nederlandse Fluit Academy een Quick Scan toegekend ter waarde van € 5.082,00, voorts is aan Stichting Seldom Sene een Quick Scan toegekend ter waarde van € 4.250,00, aan stichting Strijkkwartet Biënnale Amsterdam is een gift in liquiditeiten gedaan ter waarde van € 10.000,00, aan Stichting Prinses Maxima Foundation is een gift gedaan voor de aankoop van een piano ter grootte van € 12.500,00, voor het vijfde jaar werd de Bunschoten Jonger Talent Prijs uitgereikt tijdens het Junior Grachten Festival, van het totale bedrag van € 4.050,00 ging € 1.500,00 naar de prijswinnaar en het resterende bedrag naar de organisatie, er is aan stichting Prinses Christina Concours een Quick Scan toegekend ter waarde van € 5.082,00, er is aan stichting Nederlands Jeugd Strijkorkest een Quick Scan toegekend ter waarde van € 4.250,00 en tot slot is er aan stichting Seldom Sene een gift toegekend van € 10.000,00, waarvan € 5.000,00 ter verbetering van hun website en € 5.000,00 in natura in de vorm van een coachingtraject.

2020 In het jaar 2020 zijn de volgende uitkeringen gedaan: Stichting Omia Vincit, een Quick Scan ter waarde van € 4.250,00, Stichting NSKA, een Quick Scan, ter waarde van € 5.082,00, Stichting Prinses Christina Concours, een bedrag aan Coaching/geld, ter waarde van € 17.500, Stichting Grachtenfestival, bijdrage aan de Bunschoten Jonger Talent Prijs 2020, ter waarde van € 6.500,00, Stichting Apollo (Ensemble), een Quick Scan ter waarde van € 5.082,00, aan de Strijkkwartet Biënnale Amsterdam, een geldbedrag ter waarde van € 10.000,00.

2021 In 2021 is aan Stichting Dutch Double Bass Festival een Quick Scan toegekend ter waarde van € 5.082,00, aan Stichting Apollo Ensemble is een combinatie van coaching/liquiditeiten toegekend ter waarde van € 6.000,00, aan Stichting het Grachtenfestival Amsterdam is – in het kader van de Bunschoten Jonger Talent Prijs 2021 – een geldbedrag toegekend van € 6.500,00, aan Stichting Eigen Muziekinstrument is een garantiebijdrage toegekend van € 7.000,00 (nog niet opgevraagd in 2021), aan Stichting Pieterkerkconcerten is een Quick Scan toegekend ter waarde van € 5.082,00, aan Stichting StayTuned is een Quick Scan toegekend ter waarde van € 5.082,00, aan Stichting Prinses Maxima Foundation is een geldbedrag (ten behoeve van het stemmen van de geschonken piano) toegekend van € 107,50 en ten slotte is aan Stichting Dutch Double Bass Festival een combinatie van coaching en geld toegekend van € 5.000,00.

2022 In 2022 is aan Stichting NSKA en Stichting Strijkkwartet Biënnale Amsterdam een bedrag toegekend van € 2.541 aan begeleidingskosten om een mogelijke samenwerking/integratie te bewerkstelligen, aan Stichting Internationale Koorbiënnale Haarlem is een Quick Scan toegekend ter waarde van € 5.082, aan Stichting Klaterklanken is een Quick Scan toegekend ter waarde van € 5.082, aan Stichting Delft Chamber Music Festival is een bijdrage in geld gegeven van € 5.000, aan stichting StayTuned is een combinatie van coaching/liquiditeiten toegekend ter waarde van € 10.000, aan Stichting Prinses Maxima Foundation is een bedrag geschonken van € 115 om de geschonken piano te stemmen, aan stichting Klaterklanken is een bijdrage in geld gegeven van € 3.000, aan Stichting Internationaal Kamermuziekfestival Utrecht is een bijdrage in geld gegeven van € 5.000, aan Stichting het Grachtenfestival Amsterdam is – in het kader van de Bunschoten Jonger Talent Prijs 2022 een geldbedrag toegekend van € 6.500, aan stichting Internationale Koorbiënnale Haarlem is een bijdragein geld gegeven van € 3.000, aan Stichting Margreet Honig Foundation is een Quick Scan toegekend ter waarde van € 5.082.

‘Voor een overzicht van de baten en lasten 2011 download de PDF’
‘Voor een overzicht van de baten en lasten 2012 download de PDF’
‘Voor een overzicht van de baten en lasten 2013 download de PDF’
‘Voor een overzicht van de baten en lasten 2014 download de PDF’
‘Voor een overzicht van de baten en lasten 2015 download de PDF’
‘Voor een overzicht van de baten en lasten 2016 download de PDF’
‘Voor een overzicht van de baten en lasten 2017 download de PDF’
‘Voor een overzicht van de baten en lasten 2018 download de PDF’
‘Voor een overzicht van de baten en lasten 2019 download de PDF’
‘Voor een overzicht van de baten en lasten 2020 download de PDF’
‘Voor een overzicht van de baten en lasten 2021 download de PDF’
Voor een overzicht van de baten en lasten 2022 download de PDF